GR EN

I. Αντικείμενο και σκοπός της πολιτικής
Η εταιρία ΑID PLUS CARE συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Νόμο 4624/2019, ο οποίος έχει ενσωματώσει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών (μετά την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ). Επίσης, δεσμεύεται να εφαρμόζει την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα πολιτική παρέχεται από την εταιρία ΑID PLUS CARE, με σκοπό να καθοριστούν και να γίνουν γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την ως άνω εταιρία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την τελευταία. Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται, η νομική βάση της επεξεργασίας, η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, άλλους αποδέκτες ή εκτελούντες την επεξεργασία καθώς και το χρονικό διάστημα αποθήκευσης και διατήρησης των εν λόγω δεδομένων. Στόχος της παρούσας πολιτικής είναι και να ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματά τους όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται.

Η εταιρία ΑID PLUS CARE έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί την παρούσα πολιτική, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία ή κρίνεται αναγκαίο ως συνέπεια της συνεχούς μας προσπάθειας να βελτιώνουμε την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίος ένας ανά τακτά διαστήματα έλεγχος της παρούσας πολιτικής προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

II. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρία ΑID PLUS CARE, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Zωοδόχου Πηγής 42 στο Χαλάνδρι, ΑΦΜ 997546935 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και η οποία αποτελεί το νομικό πρόσωπο που συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και το οποίο καθορίζει τον τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο συλλέγει τα εν λόγω δεδομένα. Η εταιρία δύναται να ενεργεί και ως εκτελών την επεξεργασία για την εταιρία ASCENSIA δηλαδή να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ασθενών για λογαριασμό της εταιρίας ASCENSIA στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων επιβράβευσης σε δικαιούχους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί για την ASCENSIA και η διαχείριση των οποίων λαμβάνει χώρα εκ μέρους της AΙD PLUS CARE για λογαριασμό της ASCENSIA. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία ASCENSIA είναι το νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ως υπεύθυνος επεξεργασίας έχει κάθε υποχρέωση που βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας βάσει του ΓΚΠΔ (λήψη συγκατάθεσης από το υποκείμενο των δεδομένων όπου είναι απαραίτητο, ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τα δικαιώματά τους κλπ). Η επεξεργασία από την AID PLUS CARE διέπεται από σύμβαση που δεσμεύει την τελευταία σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ήτοι την ASCENSIA και θέτει τους όρους και προϋποθέσεις για την επεξεργασία δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ.

III. Πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από ασθενείς κατά την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης φαρμάκων
Η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ασθενών αλλά και προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης φαρμάκων στην κλινική (Drug @ clinics) και στο σπίτι του ασθενούς (Drug @ home) τα οποία ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται στη συνέχεια: Ονομ/νυμο, στοιχεία ταχυδρομικής Διεύθυνσης, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, στοιχεία επικοινωνίας, Ιατρικές γνωματεύσεις, εξουσιοδοτήσεις, Υ/Δ ασθενή, Βιβλιάρια υγείας, Ιατρικές Συνταγές, ό,τι δεδομένα περιλαμβάνει η καρτέλα Ασθενούς/ΙCF, αποφάσεις Επιτροπής, αρχεία καταγραφής τηλεφωνικής κλήσης κ.λ.π.

1.1 Σκοπός επεξεργασίας
Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης φαρμάκων σε ασθενείς.

1.2 Νομιμότητα επεξεργασίας
Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη, καθώς ζητείται πάντα η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για κάθε ένα από τους προαναφερόμενους σκοπούς πριν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την εταιρία.

1.3 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται προς τρίτες χώρες. Ωστόσο, διαβιβάζονται για λογαριασμό της εταιρίας μας σε Εταιρείες Courier οι οποίες λαμβάνουν από τους γιατρούς έγγραφα και τα μεταφέρουν στην εταιρεία, ή λαμβάνουν αρχεία από την Θεσσαλονίκη και τα παραδίδουν στην εταιρεία και στην εταιρία SPACE η οποία έχει δυνητική πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα λόγω συμβολαίου υποστήριξης υποδομών και διατήρησης back up. Επιπροσθέτως, η εταιρία Εnvity έχει δυνητική πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία μας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι με κάθε μία από τις παραπάνω εταιρίες οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία αφού συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ασθενών για λογαριασμό μας, έχει υπογραφεί σχετικό παράρτημα σύμβασης περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

1.4 Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, τα αρχεία ICF των φαρμακευτικών εταιριών, ο φάκελος των Ασθενών και η ηλεκτρονική Καρτέλα Ασθενούς (PPIS) διατηρούνται για 2 έτη μετά τη λήξη του εκάστοτε προγράμματος ενώ οι ηχογραφημένες κλήσεις διατηρούνται για 5 έτη λόγω έλλειψης της δυνατότητας κατηγοριοποίησης των κλήσεων ανά πρόγραμμα.

2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους εργαζομένους και επισκέπτες της εταιρίας κατά την βιντεοσκόπηση των εγκαταστάσεων της εταιρίας
Η εταιρία για λόγους προστασίας των εγκαταστάσεων και των περιουσιακών της στοιχείων καθώς και προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν πελάτες και ασθενείς προβαίνει σε καταγραφές συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πρόσβασης και κίνησης των εργαζομένων και επισκεπτών μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Σε καμία περίπτωση όμως δε βιντεοσκοπούνται κοινόχρηστοι χώροι και ο χώρος εργασίας.

2.1 Σκοπός επεξεργασίας
Η καταγραφή συστήματος παρακολούθησης ελέγχου πρόσβασης και κίνησης των εργαζομένων και επισκεπτών μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης γίνεται προς τον σκοπό της προστασίας των εγκαταστάσεων και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας καθώς και του συνόλου των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που αφορούν πελάτες και ασθενείς μας.

2.2 Νομιμότητα επεξεργασίας
Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη, καθώς ζητείται πάντα η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για τον προαναφερόμενο σκοπό η οποία υλοποιείται μέσω σχετικής σήμανσης η οποία ενημερώνει τα πρόσωπα που πρόκειται να εισέλθουν στην εμβέλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται.

2.3 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, διαβιβάζονται δεδομένα στην SPACE και στην εταιρία Εnvity η οποία έχει δυνητική πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία μας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Με τις τελευταίες έχει υπογραφεί σχετικό παράρτημα σύμβασης περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

2.4 Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα αρχεία του κλειστού κυκλώματος βιντεοσκόπησης διατηρούνται για 15 ημέρες και έπειτα διαγράφονται. Σε περίπτωση που προκύψει αδίκημα σε βάρος προσώπου ή αγαθών της εταιρίας τα δεδομένα τηρούνται για 30 μέρες κατόπιν αποθήκευσης σε χωριστό αρχείο. Αν προκύψει αδίκημα σε βάρος τρίτου προσώπου τα δεδομένα τηρούνται για 3 μήνες. Τέλος, αν το συµβάν αφορά τον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στην Αρχή το αναγκαίο χρονικό διάστηµα τήρησης των εικόνων.

3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους υποψηφίους εργαζόμενους
Η AID PLUS CARE συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα φυσικών προσώπων που συλλέγονται κατ’ ελάχιστον είναι: Όνομα – Επίθετο, Φύλο, Ηλικία, Τόπος Γέννησης, Τόπος Κατοικίας, Οικ. Κατάσταση, βιογραφικά και έντυπα αξιολόγησης υποψηφίων.

3.1 Σκοπός επεξεργασίας
Η εταιρία μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τηρώντας αρχείο υποψηφίων εργαζομένων με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση τους για ενδεχόμενη συνεργασία τους με την Εταιρεία.

3.2 Νομιμότητα επεξεργασίας
Η Εταιρία όταν συλλέγει τα βιογραφικά από τους υποψηφίους εργαζομένους λαμβάνει σχετική συγκατάθεση από τον υποψήφιο για το σκοπό της επεξεργασίας και τον ενημερώνει για την πολιτική απορρήτου που ακολουθεί ώστε να γνωρίζει ο υποψήφιος τα δικαιώματα και πως μπορεί να τα ασκήσει.

3.3 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, διαβιβάζονται στις εταιρίες ΑΝΑΔΕΙΞΗ-RESTART η οποία συλλέγει και αποστέλλει τα βιογραφικά στην εταιρία, την εταιρία SPACE και την εταιρία Εnvity με τις οποίες έχουμε προβεί σε σύναψη σύμβασης που περιλαμβάνει παράρτημα περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

3.4 Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται εφόσον οι υποψήφιοι εργαζόμενοι έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης άλλως μόνο για το διάστημα που απαιτείται για το σκοπό επεξεργασίας. Τα βιογραφικά των υποψηφίων που επιλέχθηκαν διατηρούνται για όσο χρόνο απασχολούνται οι εργαζόμενοι στην εταιρία ή για διάστημα ενός εξαμήνου μετά την διακοπή της συνεργασίας ενώ τα βιογραφικά των μη επιλεγμένων υποψηφίων διατηρούνται για περίοδο ενός έτους από την απόρριψη των υποψηφίων.

4. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους εργαζομένους για την πρόσληψή τους και την σύναψη συμβάσεως
Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την πρόσληψη των εργαζομένων είναι τα κάτωθι: Βιογραφικό, Έντυπο Αξιολόγησης Πρόσληψης, Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος για Επαγγελματίες Υγείας, Άδεια Οδήγησης για οδηγούς, Τίτλοι Σπουδών ενώ τα στοιχεία που συλλέγονται για την υλοποίηση της πρόσληψης είναι: Ονοματεπώνυμο, επάγγελμα/θέση/ωράριο, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, όνομα πατρός/μητρός, διεύθυνση κατοικίας, Αποδεικτικά Ασφαλιστικού Φορέα και ΑΦΜ, ΙΒΑΝ κτλ. Επίσης, τηρούνται από την εταιρία μας τα αρχεία συμβάσεων των εργαζομένων. Επισημαίνεται ότι η εταιρία μας στη φάση αυτή συλλέγει και ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα.

4.1 Σκοπός επεξεργασίας
Η εταιρία προς εκπλήρωση των μισθολογικών της υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους, συλλέγει προσωπικά δεδομένα ώστε να προβεί στην προσήκουσα καταβολή των τακτικών αποδοχών των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής στο λογαριασμό μισθοδοσίας των εργαζομένων (π.χ. E-banking).

4.2 Νομιμότητα επεξεργασίας
Η επεξεργασία των ως άνω αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη λόγω εκπλήρωσης της εκ του νόμου υποχρέωσης της εταιρίας να συλλέγει και να επεξεργάζεται τέτοια δεδομένα βάσει του ΓΚΠΔ η οποία συνίσταται στην εκπλήρωση των μισθολογικών της υποχρεώσεων. Η συλλογή και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη βάσει της ανάγκης εκτέλεσης των υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας στον τομέα του εργατικού δικαίου.

4.3 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, η εταιρία μας χρησιμοποιεί ως εκτελούντες την επεξεργασία την SPACE η οποία έχει δυνητική πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα λόγω συμβολαίου υποστήριξης υποδομών και διατήρησης back up και την εταιρία Envity η οποία έχει δυνητική πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία μας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι ανωτέρω εταιρίες σέβονται κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων την μεταξύ μας σύμβαση και το παράρτημα αυτής περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων

4.4 Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα αρχεία για την νομιμοποίηση της πρόσληψης, το ψηφιοποιημένο αντίγραφο στοιχείων εργαζομένου και οι συμβάσεις εργασίας τηρούνται για 20 έτη από το φορολογικό έτος αναφοράς Επίσης, τα βιογραφικά των υπαλλήλων/συνεργατών τηρούνται για όσο καιρό απασχολείται ο εργαζόμενος στην εταιρία ή για ένα εξάμηνο μετά την διακοπή της συνεργασίας.

5. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους εργαζομένους για την μισθοδοσία και την διαχείριση αδειών
Η εταιρία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων της αλλά και ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως τα αρχεία μισθοδοσίας (Yπεύθυνη Δήλωση Στοιχείων Εργαζομένου: Κωδικός, Hμ.πρόσληψης, ημ.αποχώρησης, Ον/μο, Ον.πατρός, Ον.μητρός, Ον.συζύγου, Ημ.γέννησης, Α.Φ.Μ, Υπηκοότητα, εθνικότητα, Οικ.κατάσταση, Αρ.τέκνων και φύλο, Διεύθυνση, αριθμός, πόλη, Τ.Κ, Τηλέφωνο, Κινητό,e-mail, A.M ΙΚΑ, Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ άλλου ταμείου, Χρονολογία ασφάλισης, Συμμετοχή σε σωματείο, Κύρια ή δευτερεύουσα απασχόληση, ωράριο, Α.Δ.Τ/Διαβατηρίου, Ημ. έκδοσης, Εκδούσα αρχή, ΔΟΥ, Αρ.λογαριασμού, εκπαίδευση, αρ.αδείας αλλοδαπού, κράτος/δήμος, ξένες γλώσσες, Η/Υ, επίδομα ανεργίας, Α/Α κάρτας ανεργίας, είδος εργαζομένου,σύμβαση, ειδικότητα, Προυπηρεσία σε ίδια ειδικότητα, μισθός,Ημ.εργασίας, Παιδιά με αναπηρία, αφορ.λόγω τέκνων), τα εξοδολόγια (ον/μο, θέση, αρ.κυκλοφ.αυτοκ, ημ/νια, πόλη (τόπος εργασίας) και περιγραφή,έξοδα αυτοκ, έξοδα ταξίδιου-μετακίνησης, σύνολο εξοδολόγιου) και τα αρχεία αδειών (Oν/μο, Λόγοι αδείας ή απουσίας, Ημ/νια, Διάρκεια, Υπογραφή).

5.1 Σκοπός επεξεργασίας
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων της για τη συμμόρφωση της με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, όπως ενδεικτικά των υποχρεώσεων που επιβάλλει η εργατική ή η φορολογική νομοθεσία, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε Aρχών (δημόσιων, εποπτικών, φορολογικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.

5.2 Νομιμότητα επεξεργασίας
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων είναι σύννομη βάσει εκτέλεσης της εκ του νόμου υποχρέωσης της εταιρίας να τηρεί αρχείο μισθοδοσίας και να το αποστέλλει σε λογιστή και να τηρεί αρχείο αδειών των εργαζομένων ενώ η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων έγκειται στην εκτέλεση των εννόμων υποχρεώσεων της εταιρίας όπως επιβάλλει το εργατικό δίκαιο.

5.3 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, τυγχάνουν επεξεργασίας από την SPACE, τον λογιστή και την Εnvity τους οποίους χρησιμοποιεί η εταιρία μας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

5.4 Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος εθνικού νομικού πλαισίου τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα, τα αρχεία μισθοδοσίας τα αποδεικτικά καταβολής αποδοχών, οι αιτήσεις αδείας και τα βιβλία αδειών διατηρούνται για 20 έτη από το φορολογικό έτος αναφοράς.

6. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους εργαζομένους για την αξιολόγησή τους
Η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της όπως τα στοιχεία απόδοσης προσωπικού, δεδομένα φωνής από καταγραφές κλήσεων, Ονομ/νυμο, θέση, στοιχεία εκπαιδευτικών αναγκών.

6.1 Σκοπός επεξεργασίας
Η συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων γίνεται με σκοπό την αξιολόγηση των εργαζομένων ως προς την άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων όπως αυτά έχουν ανατεθεί από την AΙD PLUS CARE.

6.2 Νομιμότητα επεξεργασίας
H επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι σύννομη καθόσον λαμβάνεται ρητή έγγραφη συγκατάθεση των εργαζομένων μέσω συμπλήρωσης εντύπου συγκατάθεσης.

6.3 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, διαβιβάζονται στην SPACE και Εnvity οι οποίες βάσει του παραρτήματος της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ ημών υποχρεούνται σε τήρηση των σχετικών διατάξεων του ΓΚΠΔ.

6.4 Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης άλλως μόνο για το διάστημα που απαιτείται για το σκοπό επεξεργασίας. Το αρχείο αξιολόγησης του προσωπικού της εταιρίας τηρείται καθ’ όλην την διάρκεια απασχόλησης του εργαζόμενου στην εταιρεία ή για ένα εξάμηνο μετά τη διακοπή της συνεργασίας.

7. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους συνεργάτες/προμηθευτές
Η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συνεργατών/προμηθευτών της όπως Ονομ/νυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης διατηρεί τα εξής αρχεία: Συμβάσεις Υπεργολάβων, Αναφορές ανά κατηγορία Ειδικότητας και Λίστες συνεργατών.

7.1 Σκοπός επεξεργασίας
Τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών/προμηθευτών συλλέγονται για τον σκοπό της δημιουργίας και διατήρησης αρχείου στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει οι ως άνω απέναντι στην AID PLUS CARE για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς αυτή.

7.2 Νομιμότητα επεξεργασίας
Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συνεργατών/προμηθευτών μας είναι σύννομη βάσει της εκτέλεσης σύμβασης της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι το υποκείμενο των δεδομένων ήτοι οι προμηθευτές/συνεργάτες.

7.3 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, διαβιβάζονται στην SPACE λόγω συμβολαίου υποστήριξης υποδομών και διατήρησης back up, στον λογιστή ο οποίος παραλαμβάνει στοιχεία συνεργατών και τιμολογίων και στην Envity η οποία έχει δυνητική πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία μας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

7.4 Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Όταν η επεξεργασία εκτελείται δυνάμει σχετικής σύμβασης , τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων που τυχόν απορρέουν από τη σύμβαση. Ειδικότερα, τα αρχεία προμηθευτών/συνεργατών διατηρούνται για περίοδο 1 έτους μετά τη λήξη της συνεργασίας.

8. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους ασθενείς στο πλαίσιο παροχής υποστήριξης ασθενών (support center)
Η AID PLUS CARE συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών στο πλαίσιο παροχής προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για επεξεργασία είναι: Ονομ/νυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία τοποθεσίας (περιφέρεια, Νομός, διεύθυνση) linked data ιατρικής πάθησης, δεδομένα φωνής από ηχογραφήσεις κλήσεων, θεραπεία, patient id, incident id και τα αρχεία που διατηρούνται είναι: ICF (Καρτέλα Ασθενή), Βάση PPIS, φυσικό αρχείο σημειώσεων, sms. Επισημαίνεται ότι τυγχάνουν επεξεργασίας και ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

8.1 Σκοπός επεξεργασίας
Τα δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την εταιρία μας έχουν σκοπό την παροχή προγραμμάτων υποστήριξης των ασθενών, τα οποία συνίστανται στην εκπαίδευση τους αναφορικά με τον θεμιτό τρόπο χορήγησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και καθώς και την ψυχολογική υποστήριξη αυτών από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

8.2 Νομιμότητα επεξεργασίας
H επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διενεργείται σύννομα καθώς λαμβάνεται η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ για τον προαναφερόμενο σκοπό επεξεργασίας.

8.3 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, η εταιρία μας χρησιμοποιεί ως εκτελούντες την επεξεργασία την εταιρία SPACE, η οποία έχει δυνητική πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα λόγω συμβολαίου υποστήριξης υποδομών και διατήρησης back up, την ACS η οποία υλοποιεί εργασίες μεταφοράς εγγράφων και υλικών, την MEDICAL EXPERTS προβαίνει σε ενέργειες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, την HELLAS EAP για την παραλαβή ανωνυμοποιημένων αρχείων ασθενών και παροχή υπηρεσιών σε δικαιούχους και την Εnvity η οποία έχει δυνητική πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία μας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

8.4 Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται εφόσον οι ασθενείς έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης άλλως μόνο για το διάστημα που απαιτείται για το σκοπό επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, οι ηχογραφημένες Κλήσεις διατηρούνται για 5 έτη (λόγω έλλειψης δυνατότητας κατηγοριοποίησης των κλήσεων ανά πρόγραμμα), η ηλεκτρονική Καρτέλα Ασθενή (PPIS) και τα αρχεία ICF για 2 έτη μετά τη λήξη του προγράμματος, ενώ οι εγγραφές στο Pylon των ασθενών, νοσηλευτών και πελατών διατηρούνται μέχρι το τέλος λειτουργίας της εταιρίας.

9. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από ασθενείς για σκοπούς φαρμακοεπαγρύπνησης
Τα δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρία μας για επεξεργασία είναι τα εξής: Ονομ/νυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία τοποθεσίας (περιφέρεια, Νομός, διεύθυνση) linked data ιατρικής πάθησης, δεδομένα φωνής από ηχογραφήσεις κλήσεων, θεραπεία, patient id, incident id, δεδομένα που αφορούν εγκύους/ αγέννητα τέκνα, δεδομένα ανεπιθύμητων ενεργειών από χρήση υλικού/φαρμάκου. Επίσης διατηρούνται τα εξής αρχεία: ηχογραφήσεις κλήσεων, καρτέλες ασθενών – ppis, έγγραφα φαρμακοεπαγρύπνησης.
Επισημαίνεται ότι η εταιρία μας στη φάση αυτή προβαίνει σε επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων.

9.1 Σκοπός επεξεργασίας
Η συλλογή και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα για σκοπούς φαρμακοεπαγρύπνησης όπως αυτοί προβλέπονται και ορίζονται από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

9.2 Νομιμότητα επεξεργασίας
Η εταιρία AID PLUS CARE συλλέγει και επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων βάσει ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων ήτοι των ασθενών για τον προαναφερόμενο σκοπό επεξεργασίας.

9.3 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, η εταιρία SPACE έχει δυνητική πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα λόγω συμβολαίου υποστήριξης υποδομών και διατήρησης back up. Eπίσης, η εταιρία Envity έχει δυνητική πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία μας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι ως άνω αναφερόμενες εταιρίες τηρούν και σέβονται το παράρτημα περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που εμπεριέχεται στη συναφθείσα σύμβαση μεταξύ αυτών και της εταιρίας μας.

9.4 Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται εφόσον οι ασθενείς έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης άλλως μόνο για το διάστημα που απαιτείται για το σκοπό επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, οι ηχογραφημένες κλήσεις διατηρούνται για 5 έτη (λόγω έλλειψης δυνατότητας κατηγοριοποίησης των κλήσεων ανά πρόγραμμα), η ηλεκτρονική Καρτέλα Ασθενή (PPIS) και τα αρχεία φαρμακοεπαγρύπνησης για 2 έτη μετά τη λήξη του προγράμματος.

10. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους συνεργάτες της εταιρίας για την παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις φαρμακευτικές εταιρίες
Τα δεδομένα που συλλέγει η εταιρία μας από τους συνεργάτες είναι τα εξής: Oνομ/μο, training records, στοιχεία επικοινωνίας, άδειες εργοδοτών.

10.1 Σκοπός επεξεργασίας
Η συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων λαμβάνει χώρα με σκοπό τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών των συνεργατών από τις φαρμακευτικές εταιρίες.

10.2 Νομιμότητα επεξεργασίας
Η συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων είναι σύννομη καθώς είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτει η εταιρία μας με τον συνεργάτη.

10.3 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, η εταιρία μας χρησιμοποιεί ως εκτελούντα την επεξεργασία την εταιρία SPACE, η οποία έχει δυνητική πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα λόγω συμβολαίου υποστήριξης υποδομών και διατήρησης back up. Επιπλέον, τα δεδομένα διαβιβάζονται στις φαρμακευτικές εταιρίες (μέσω e-mail ή μέσω φυσικού αρχείου κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων στους χώρους της εταιρίας μας) ώστε να διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος παροχής υπηρεσιών από τους συνεργάτες. Eπίσης, η εταιρία Envity έχει δυνητική πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία μας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

10.4 Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για 2 έτη μετά τη λήξη του προγράμματος καθώς δεν μπορούν να διαγράφονται αρχεία (π.χ. training records) που περιλαμβάνουν μεν στοιχεία νοσηλευτών ή/και του προσωπικού της AidPlusCare αλλά αφορούν προγράμματα που δεν έχουν λήξει.

11. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την διαχείριση αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων
Κατά την διαχείριση αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων από τον Data Protection Officer (εφεξής DPO) συλλέγονται από τους αιτούντες στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που περιλαμβάνει το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων.

11.1 Σκοπός επεξεργασίας
Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων έχει ως σκοπό την διαχείριση αιτημάτων φυσικών προσώπων που είναι ταυτόχρονα και υποκείμενα των δεδομένων από τον DPO τα οποία είναι αυτά που αναγνωρίζονται σε κάθε υποκείμενο των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ.

11.2 Νομιμότητα επεξεργασίας
Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών κρίνεται απαραίτητη βάσει του ΓΚΠΔ όπου προβλέπεται εκτός των άλλων και η υποχρέωση ορισμού υπευθύνου προστασίας δεδομένων ο οποίος έχει την ευθύνη διαχείρισης αιτημάτων άσκησης δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων καθώς και την ευθύνη παρακολούθησης της συμμόρφωσης της εταιρίας με τον ΓΚΠΔ.

11.3 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, η εταιρία μας χρησιμοποιεί ως εκτελούντα την επεξεργασία την εταιρία SPACE, η οποία έχει δυνητική πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα λόγω συμβολαίου υποστήριξης υποδομών και διατήρησης back up.

11.4 Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα διατηρούνται καθόλη την χρονική διάρκεια συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων όπως αυτή έχει οριστεί ανωτέρω για κάθε κατηγορία χωριστά.

12. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις μέλλουσες μητέρες ή λεχωίδες που εγγράφονται σε κάποια από τις υπηρεσίες της εταιρίας
Η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από τις μέλλουσες μητέρες ή λεχωίδες που εγγράφονται στις υπηρεσίες της, τα οποία ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται στη συνέχεια: ονομ/νυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία τοποθεσίας (περιφέρεια, νομός, διεύθυνση), δεδομένα φωνής από ηχογραφήσεις κλήσεων, patient id, incident id, κατάσταση εγκυμοσύνης (αν πραγματοποιήθηκε ο τοκετός ή θα γίνει στο άμεσο μέλλον). Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από το Υποκείμενο.

12.1 Σκοπός επεξεργασίας
Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την παροχή μαιευτικών υπηρεσιών λιανικής σε μέλλουσες μητέρες και λεχωίδες από εξειδικευμένο μαιευτικό προσωπικό.

12.2 Νομιμότητα επεξεργασίας
Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη, καθώς ζητείται πάντα η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για τον προαναφερόμενο σκοπό πριν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την εταιρία (αρ.6 παρ.1 εδ.α και αρ.9 παρ.2 εδ.α για τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών).

12.3 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται προς τρίτες χώρες. Ωστόσο, η εταιρία μας χρησιμοποιεί ως εκτελούντες την επεξεργασία την εταιρία SPACE, η οποία έχει δυνητική πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα λόγω συμβολαίου υποστήριξης υποδομών και διατήρησης back up, την εταιρία Εnvity, η οποία έχει δυνητική πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία μας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την MEDICAL EXPERTS, η οποία προβαίνει σε ενέργειες για την παροχή της υπηρεσίας και την εταιρία Αρχειοθήκη τη οποία χρησιμοποιεί για τη διατήρηση των έντυπων αρχείων στις εγκαταστάσεις της. Επισημαίνεται ότι με κάθε μία από τις παραπάνω εταιρίες οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία αφού συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ασθενών για λογαριασμό μας, έχει υπογραφεί σχετικό παράρτημα σύμβασης περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

12.4 Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, τα αρχεία ICF και η ηλεκτρονική Καρτέλα Ασθενούς (PPIS) διατηρούνται για 2 έτη μετά τη λήξη του εκάστοτε προγράμματος ενώ οι ηχογραφημένες κλήσεις διατηρούνται για 5 έτη λόγω έλλειψης της δυνατότητας κατηγοριοποίησης των κλήσεων ανά πρόγραμμα.
για 5 έτη λόγω έλλειψης της δυνατότητας κατηγοριοποίησης των κλήσεων ανά πρόγραμμα.

IV. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων
Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία απολαμβάνουν τα κάτωθι δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: To υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία.
Δικαίωμα διόρθωσης: To υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που το αφορούν.
Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων και ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να τα διαγράψει αν α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
• Δικαίωμα εναντίωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της εταιρίας μας και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.
• Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: To υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση στο μέτρο που ελήφθη για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανακλήσεως.
• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: To υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρίας ΑΙD PLUS CARE, μέσω e-mail data-privacy@aidpluscare.com ή τηλεφωνικώς στο 2106741809.