Επιστροφή

H APC αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού χώρου της αλλά και της ασφάλειας τους και ως εκ τούτου προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφονται με σαφήνεια τα είδη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που μπορεί να συλλέγονται από την APC στο πλαίσιο εισόδου/χρήσης του διαδικτυακού χώρου. Ειδικότερα, θα περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύναται να χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν, αποθηκευθούν και για ποιους σκοπούς πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016 679.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας εγγραφής στην υπηρεσία της APC άλλως με συμπλήρωση της φόρμας και την αποδοχή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης που εμφανίζεται κατόπιν της συμπλήρωσης και πριν την υποβολή των στοιχείων στην APC δηλώνει ρητώς και ειδικώς ότι είναι σύμφωνος με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της APC. Στο πλαίσιο χρήσης του παρόντος ιστότοπου της APC η τελευταία δύναται να συγκεντρώνει νομίμως για τους χρήστες της προσωπικά δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις εξής κάτωθι κατηγορίες:

 

Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο χρήστης (φυσικό πρόσωπο) καλείται να συμπληρώσει κατά την συμπλήρωση της Φόρμας εγγραφής στην υπηρεσία που παρέχει η APC. Ειδικότερα για τη συμπλήρωση της ως άνω φόρμας εγγραφής απαιτούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα Κωδικός Ctrl+, Ταχυδρομικός Κώδικας, Αριθμός κινητού τηλεφώνου ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης ο χρήστης καλείται να δηλώσει εάν ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή αντιμετωπίζει δυσκολία μετακίνησης/αδυναμία πρόσβασης σε φαρμακείο ΕΟΠΥΥ. Η APC έχει την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική ασφάλειας πληροφοριών. Η APC εγγυάται ότι το σύνολο του προσωπικού της καθώς και το σύνολο των μελών εταίρων που την απαρτίζουν θα εφαρμόζουν πιστά την παρούσα Πολιτική και θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η APC τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του εκάστοτε χρήστη, σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016 679 GDPR). Τα Δεδομένα του χρήστη της ιστοσελίδας που καταχωρούνται στο αρχείο της APC είναι αυτά που δηλώνονται από τον ίδιο τον χρήστη και με την ρητή συναίνεσή του κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας εγγραφής της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

 

Η καταχώρηση των αιτούμενων προσωπικών δεδομένων από χρήστες γίνεται οικειοθελώς και τα προσωπικά δεδομένα αυτά που συλλέγονται από την APC σχετίζονται με τους σκοπούς προσδιορισμού της δυνατότητας εξυπηρέτησης τους μέσω της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την επικοινωνία με αυτούς. Νομική βάση για την προπεριγραφείσα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η συναίνεση σας. Η APC δεσμεύεται πως δεν επεξεργάζεται, δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της τα οποία νομίμως συλλέγει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Ειδικότερα, η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όπως ο Ταχυδρομικός Κώδικας των χρηστών γίνεται προς τον σκοπό του προσδιορισμού της διεύθυνσης κατοικίας τους ή της διεύθυνσης στην οποία επιθυμούν να λάβουν το φάρμακο που παρέχεται μέσω της υπηρεσίας, ενώ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνο επικοινωνίας συλλέγονται για την ενδεχόμενη επικοινωνία και αλληλεπίδραση της APC με αυτούς, σε περίπτωση μεταγενέστερης ενημέρωσής τους αναφορικά με την παροχή της υπηρεσίας.

 

Η APC δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα μέρη εκτός της APC. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο όταν επιβάλλεται από τον νόμο ή κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής. Επίσης, προσωπικά δεδομένα είναι δυνατόν να πρέπει να αποκαλυφθούν σε παρόχους υπηρεσιών που θα συμμετάσχουν στην πραγματοποίηση της παροχής της υπηρεσίας και υποστήριξης ασθενών κατ’ οικον αλλιώς δεν θα μπορεί να λάβει χώρα η υπηρεσία και Σε προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών π.χ. παρόχους βάσεων δεδομένων, υπηρεσιών cloud και συστημάτων πληροφορικής. Τα παραπάνω τρίτα μέρη έχουν συμβατική υποχρέωση να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η παραχώρηση των στοιχείων είναι προαιρετική. Η μη παραχώρηση στοιχείων και/ή η άρνηση συναίνεσης με τους όρους της

επεξεργασίας δεδομένων επιφέρει την αδυναμία συλλογής των στοιχείων σας και την διεξαγωγή της επεξεργασίας για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

 

Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματά του:

α) για να λάβει γραπτή απάντηση σε ερώτημά τους προς την εταιρεία, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,

 

β) να ενημερωθεί εκ νέου χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, για όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους καθώς και την λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας,

 

γ) να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση-κλείδωμα των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων και την κοινοποίηση σε τρίτους της παραπάνω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, ή εφόσον εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδομένων ή τα υποκείμενα αίρουν την συγκατάθεσή τους (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία κ.λπ., τα υποκείμενα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την διαγραφή των δεδομένων,

 

δ) να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή,

 

ε) να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, να υποβάλλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας, να γνωρίζει την ταυτότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας και του/των εκπροσώπου του, στο να υποβάλει καταγγελία σε περίπτωση αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στην αρμόδια εποπτική αρχή,

 

ζ) να ζητήσει την φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων όπως ορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων(GDPR)(ΕΕ) 2016 679. Ο εκάστοτε χρήστης, διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την APC να διαγράψει όλα τα στοιχεία που διατηρεί για εκείνον, επικοινωνώντας το σχετικό αίτημά του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση data-privacy@aidpluscare.com.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται από την APC για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τα οποία έχουν συλλεχθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι εύλογο. Η πολιτική απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει ανά χρονικά διαστήματα. Δεν θα περιορίσουμε τα δικαιώματα των χρηστών της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους. Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου του διαδικτυακού χώρου θα δημοσιευτεί στην παρούσα ιστοσελίδα και εάν κριθεί απαραίτητο η APC θα ενημερώσει τους χρήστες της εφαρμογής για εκάστοτε αλλαγή με αντίστοιχες ειδοποιήσεις (για παράδειγμα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος).

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας: APC.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: APC.

 

Για απορίες και/ή αιτήματα επικοινωνίας που αφορούν την παρούσα ενημέρωση ή την πιθανή άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και/ή την ανάκληση της συγκατάθεσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την APC η οποία αποτελεί υπεύθυνη επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data-privacy@aidpluscare.com καθώς και στον αριθμό 210 67 41 809.